POV Hummelhof - Kinderwoud

Gegevens

 

Nummer landelijk register (LRK) 775 803 388

GGD rapport

 
POV Hummelhof

De Kjellingen 18
9261 ZH Eastermar
06 12 413 199

Clustermanager

Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Peuteropvang Hummelhof is samen met Basisskoalle de Twirre en het consultatiebureau gevestigd in MFA de Kjellingen. De peuteropvang en de school werken veel met elkaar samen. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie

 

Op peuteropvang Hummelhof wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

 

Maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

 

Tweetalig werken

 

Op Hummelhof wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Het doel is de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Meertaligheid bevordert naast de taal- en sociale ontwikkeling ook de intellectuele ontwikkeling. Door het Nederlands en het Fries consequent te gebruiken, krijgen Friestalige kinderen een bredere basis in hun "memmetaal". Dit komt ook de ontwikkeling van het Nederlands ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.
Hummelhof voldoet aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”.


Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject


Aanmelden

 

Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POV op deze website.