POV De Opstap - Kinderwoud

Gegevens

 

Nummer landelijk register (LRK)

GGD rapport

 
Gevestigd in OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk 
T: 06 16 271 890

Clustermanager

Alma Dedic
T: 06-236 31 645
E: almadedic@kinderwoud.nl
Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.
Peuteropvang De Opstap is gevestigd in OBS De Opstap in Oentsjerk. .

 

Voor- en vroegschoolse educatie

 

De leeftijdsgerichte activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers samengesteld. Daarbij maken zij gebruik van het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling en sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 
 

Openingstijden

 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur

 

Tweetalig werken

 

Op De Opstap wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Het doel is de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Meertaligheid bevordert naast de taal- en sociale ontwikkeling ook de intellectuele ontwikkeling. Door het Nederlands en het Fries consequent te gebruiken, krijgen Friestalige kinderen een bredere basis in hun "memmetaal". Dit komt ook de ontwikkeling van het Nederlands ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.
De Opstap voldoet aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”.


Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject


Aanmelden

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.