POV/ BSO Langezwaag - Kinderwoud

Peuteropvang Boartlik Begjin

Nummer landelijk register (LRK) POV: 111082523

GGD-rapport

 

Buitenschoolse opvang Langezwaag 

Nummer landelijk register (LRK) BSO: 281189389 

GGD-rapport

 

Gevestigd in basisschool de Wjukslach
De Klamp 12
8404 GL Langezwaag
T: 06 11 135 331

  

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl


Peuteropvang
Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 


Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang Boartlik Begjin wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang 
Kinderen die de buitenschoolse opvang bezoeken, krijgen gevarieerde leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Tevens vinden wij het belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 14.30 tot 18.00 uur. Op woensdag van 12.00 tot 18.00 uur. 
Op vrijdag wordt de buitenschoolse opvang op locatie De Barte in De Knipe verzorgd.

 

Tweetalig werken

Er wordt op onze locatie zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het tweetalig beleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt naast het Nederlands ook veel aandacht geschonken aan de Friese taal en beide talen worden consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal", dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal. 

 

We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.


Volg POV Boartlik Begjin ook op Facebook.