POV/ BSO De Kompenije - Kinderwoud

Gegevens

 

Peuteropvang 't Healtsje

Nummer landelijk register (LRK): 228 318 920

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Kompenije

Nummer landelijk register (LRK): 191 162 917

GGD rapport


Gevestigd in MFG De Kompenije 

Wolfsklauw 25

8411 RC Jubbega
T: (0516) 463 975

Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl 

 

Peuteropvang 't Healtsje en BSO De Kompenije zijn gevestigd in multifunctioneel gebouw De Kompenije in Jubbega. Naast Kinderwoud participeren ook Talant, De Friese Wouden, Meriant, OBS De Feart en CBS Fan 'e Wyken in De Kompenije. 

 

Peuteropvang 't Healtsje

 

Zodra kinderen twee jaar oud zijn, kunnen zij ter voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige, vertrouwde omgeving. Peuteropvang ’t Healtsje werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

 

 

Buitenschoolse opvang De Kompenije

 

Kinderwoud biedt in De Kompenije voor en naschoolse opvang aan bij BSO de Beamhutte. In de ochtend voorafgaand aan school kunnen kinderen bij ons ontbijten en na schooltijd bieden we een gevarieerd aanbod van leeftijdsgerichte activiteiten en workshops voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met interesses en talenten van kinderen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden

De BSO is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

In de schoolvakanties wordt op woensdag en vrijdag de BSO verzorgd op locatie Loevestein in Gorredijk. 

 

Tweetalig werken

Er wordt op onze locatie zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het tweetalig beleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt naast het Nederlands ook veel aandacht geschonken aan de Friese taal en beide talen worden consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal", dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal. 

 

We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden 


Wilt u uw kind aanmelden? Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.