POV Boartersplak - Kinderwoud

Gegevens

 

Nummer landelijk register (LRK) 980 405 361
GGD rapport


POV 't Boartersplak
Knilles Wytseswei 11
9262 NG Sumar
06 13 514 624

 

Clustermanager

Tiny Deelstra
T: 06-825 69 487
E: tinydeelstra@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang 't Boartersplak

 

Peuteropvang 't Boartersplak is gehuisvest in Berneminskip it Bynt in Sumar.

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang 't Boartersplak wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Tweetalig werken

 

Op 't Boartersplak wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Het doel is de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Meertaligheid bevordert naast de taal- en sociale ontwikkeling ook de intellectuele ontwikkeling. Door het Nederlands en het Fries consequent te gebruiken, krijgen Friestalige kinderen een bredere basis in hun "memmetaal". Dit komt ook de ontwikkeling van het Nederlands ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.
't Boartersplak voldoet aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”.


Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.