Lytse Bearkes - Nieuwehorne

Gegevens

 

Peuteropvang Lytse Bearkes

Nummer landelijk register (LRK): 189 556 110

GGD rapport

 

Gevestigd in dorpshuis de Kiekenhof
Molenweg 29
8414 LJ Nieuwehorne
T: (0513) 542 797

  

Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl 


Peuteropvang


Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. 


Voor- en vroegschoolse educatie

Op peuteropvang Lytse Bearkes wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel- en taaluitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd. 

  

Openingstijden 

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

Tweetalig werken

Er wordt op onze locatie zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het tweetalig beleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt naast het Nederlands ook veel aandacht geschonken aan de Friese taal en beide talen worden consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal", dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal. 

 

We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden

 

Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.