Loevestein - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang Loevestein

Nummer landelijk register (LRK): 218178244

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang Loevestein

Nummer landelijk register (LRK): 135791911

GGD rapport

 

Gevestigd in Kindcentrum Loevestein

Berend Wapstrastrjitte 3
8401 NN Gorredijk

T:  (0513) 724 303

 

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl


Samen met School Loevestein vormt locatie Loevestein van Kinderwoud  Kindcentrum Loevestein in Gorredijk.  Kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar kunnen er van maandag t/m vrijdag terecht voor basisonderwijs, kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. De school en de opvang werken nauw met elkaar samen.

 

Kinderdagverblijf Loevestein  

Kinderdagverblijf Loevestein biedt een vertrouwde en veilige omgeving waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen spelen en ontdekken in hun eigen tempo. In de groepsruimte zijn uitdagende speelhoeken gecreëerd. Daarnaast bieden de pedagisch medewerkers gevarieerde, leeftijdsgerichte activiteiten aan. Ter ondersteuning wordt gewerkt met het VVE programma  Uk & Puk en wordt gebruik gemaakt van het kindvolgsysteem KIJK! 

Het kinderdagverblijf werkt intentsief samen met peuteropvang 't Centrum, peuteropvang Loevestein en School Loevestein.

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.

 

Op deze dagen behoort verlengde opvang ook tot de mogelijkheden.

 

Peuteropvang Loevestein
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld, vaak aan de hand van thema's. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie
Peuteropvang Loevestein werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.
 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

  

Indien u uw kind al eerder wil brengen of na de peuteropvang een broodje wil laten mee-eten, dan behoort verlengde peuteropvang ook tot de mogelijkheden.

  

Buitenschoolse opvang Loevestein

Op BSO Loevestein worden kinderen voor en na schooltijd opgevangen en ook tijdens de vakanties is de locatie geopend. De kinderen krijgen gevarieerde,  leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind en aan de hand van thema's worden activiteiten en workshops georganiseerd. Door de nauw samenwerking met de vijf basisscholen in Gorredijk kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. 

Openingstijden
VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

NSO: maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 - 18.00 uur

NSO: woensdag en vrijdag van 11.45 - 18.30 uur


Op deze dagen behoort verlengde opvang ook tot de mogelijkheden.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor het KDV en de BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.

 

Volg Loevestein ook op Facebook