KDV/BSO Protternêst/ POV Krobbenêst- Kinderwoud

Gegevens

 

Kinderdagverblijf 't Protternêst & peuteropvang 't Krobbenêst

 

Nummer landelijk register (LRK): 194 985 039

GGD rapport

  

Buitenschoolse opvang 't Protternêst

Nummer landelijk register (LRK): 120 180 352

GGD rapport

 

Gevestigd in MFC De Balstien 
Van Cronenburgweg 1
9257 VW Noardburgum
 

T KDV: 06 16 615 389

T BSO: 06 57 598 184

T POV: 06 57 598 184


Clustermanager
Tiny Deelstra
T: 06-825 69 487
E: tinydeelstra@kinderwoud.nl

 

KDV/BSO 't Protternêst en POV 't Krobbenest zijn gehuisvest in MFC De Balstien, vlakbij Basisskoalle De Klimstien. Het MFC biedt onderdak aan verschillende aanbieders op het gebied van welzijn en zorg. Naast Kinderwoud zijn ook het dorpshuis, de huisarts en een fysiotherapeut in het MFC te vinden.


Kinderdagverblijf en peuteropvang

 

Op de kinderopvang en peuteropvang ontmoeten kinderen elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. Aan de hand van thema's en het VVE-programma Uk & Puk worden elke dag leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Elk kind, van baby tot basisschoolkind, wordt uitgedaagd om spelenderwijs nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf in zijn eigen tempo verder te ontwikkelen. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.  

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. 
 
Openingstijden KDV 't Protternêst
Het KDV is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

Openingstijden POV 't Krobbenêst
Maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur.

Op deze dagen is verlengde peuteropvang ook mogelijk. U kunt uw kind bijvoorbeeld al vanaf 7.30 uur brengen of na de peuteropvang een broodje laten mee-eten.

Tweetalig werken


Op 't Protternêst en 't Krobbenêst wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Het doel is de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Meertaligheid bevordert naast de taal- en sociale ontwikkeling ook de intellectuele ontwikkeling. Door het Nederlands en het Fries consequent te gebruiken, krijgen Friestalige kinderen een bredere basis in hun "memmetaal". Dit komt ook de ontwikkeling van het Nederlands ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.
't Protternêst en 't Krobbenêst voldoen aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”.


Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

Aanmelden

Meld hier uw kind aan bij Kinderwoud Kinderopvang.