't Krielhoekje, Jubbega/Hoornsterzwaag - Kinderwoud

Peuteropvang 't Krielhoekje

Franchiseformule van Kinderwoud


In landelijk register (LRK): 857914261

GGD rapport


Aise Bruggenswei 2

8412 SW Hoornsterzwaag
T: 06 - 88 889 588

 

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12 896 771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang 't Krielhoekje
Peuteropvang 't Krielhoekje is gevestigd bij basisschool It Bûtenplak, om samen een duurzame toekomst te hebben. De pedagogisch medewerker van de peuteropvang is nauw betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe onderwijsconcepten en maakt deel uit van het schoolteam. Ouders kiezen naast nabijheid ook bewust voor kleinschaligheid, integratie peuters/kleuters en het onderwijsconcept. 

Er is een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, waardoor peuters en kleuters elkaar ontmoeten, samen spelen en communiceren, van en met elkaar leren in een speel- en leerrijke ontwikkelingsomgeving. Hierdoor wordt een vloeiende en vanzelfsprekende doorstroming van peuter naar kleuter gecreëerd. Leerlingen zijn al in een vroeg stadium in beeld, waardoor indien nodig sneller en beter interventies kunnen plaatsvinden.

 

De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.15 tot 12.15 uur (verlengd 14.00 uur).

 

Tweetalig werken

Er wordt op onze locatie zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het tweetalig beleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt naast het Nederlands ook veel aandacht geschonken aan de Friese taal en beide talen worden consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal", dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal. 

 

We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier.

POV/ BSO De Kompenije - Kinderwoud

Gegevens

 

Peuteropvang 't Healtsje

Nummer landelijk register (LRK): 228 318 920

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Kompenije

Nummer landelijk register (LRK): 191 162 917

GGD rapport


Gevestigd in MFG De Kompenije 

Wolfsklauw 25

8411 RC Jubbega
T: (0516) 463 975

Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl 

 

Peuteropvang 't Healtsje en BSO De Kompenije zijn gevestigd in multifunctioneel gebouw De Kompenije in Jubbega. Naast Kinderwoud participeren ook Talant, De Friese Wouden, Meriant, OBS De Feart en CBS Fan 'e Wyken in De Kompenije. 

 

Peuteropvang 't Healtsje

 

Zodra kinderen twee jaar oud zijn, kunnen zij ter voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige, vertrouwde omgeving. Peuteropvang ’t Healtsje werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

 

 

Buitenschoolse opvang De Kompenije

 

Kinderwoud biedt in De Kompenije voor en naschoolse opvang aan bij BSO de Beamhutte. In de ochtend voorafgaand aan school kunnen kinderen bij ons ontbijten en na schooltijd bieden we een gevarieerd aanbod van leeftijdsgerichte activiteiten en workshops voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met interesses en talenten van kinderen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden

De BSO is geopend van maandag t/m vrijdag van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

In de schoolvakanties wordt op woensdag en vrijdag de BSO verzorgd op locatie Loevestein in Gorredijk. 

 

Tweetalig werken

Er wordt op onze locatie zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het tweetalig beleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt naast het Nederlands ook veel aandacht geschonken aan de Friese taal en beide talen worden consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal", dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal. 

 

We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden 


Wilt u uw kind aanmelden? Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

De Barte - Kinderwoud

Gegevens

 

Kinderdagverblijf De Barte
Peuteropvang De Lytse Kompanjon

Nummer landelijk register (LRK): 276 242 452

GGD Rapport

 

Buitenschoolse opvang De Barte

Nummer landelijk register (LRK): 148 505 120

GGD rapport

 

Gevestigd in MFA De Barte       
Ds. Veenweg 10
8456 HR  De Knipe

 

T KDV: 06 53 334 325

T POV/ BSO: 06 82 843 230

Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl 

 

De Barte is de multifunctionele accommodatie in De Knipe. In deze accommodatie hebben het kinderdagverblijf, de peuteropvang en buitenschoolse opvang van Kinderwoud een plaats gekregen, maar ook OBS De Compagnonsschool en dorpskrant de Compagnon zijn er gevestigd. De Barte is het verbindend element tussen diverse activiteiten in De Knipe. Kinderwoud werkt nauw samen met beide basisscholen.

 

 

Kinderopvang De Barte 

 

Kinderdagverblijf De Barte biedt een vertrouwde en veilige omgeving waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen spelen en ontdekken in hun eigen tempo. In de groepsruimte zijn uitdagende speelhoeken gecreëerd. Daarnaast bieden de pedagisch medewerkers gevarieerde, leeftijdsgerichte activiteiten aan. Ter ondersteuning wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk.

 

Openingstijden

De KDV is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Peuteropvang De Lytse Kompanjon


Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld, vaak aan de hand van thema's. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie
Peuteropvang De Lytse Kompanjon werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.
 

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur.

 

Indien u uw kind al eerder wil brengen of na de peuteropvang een broodje wil laten mee-eten, dan behoort verlengde peuteropvang ook tot de mogelijkheden.

 

Tweetalig werken

Er wordt op onze locatie zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het tweetalig beleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt naast het Nederlands ook veel aandacht geschonken aan de Friese taal en beide talen worden consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal", dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal. 

 

We voldoen met onze opvang aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”. Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Buitenschoolse opvang De Barte

 

Op BSO De Barte worden kinderen voor en na schooltijd opgevangen en ook tijdens de vakanties is de locatie geopend. De kinderen krijgen gevarieerde,  leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind en aan de hand van thema's worden activiteiten en workshops georganiseerd. Door de nauwe samenwerking met de basisscholen in De Barte kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. 

Workshops Ateliers Majeur
In de Barte worden regelmatig naschoolse ateliers aangeboden door Ateliers Majeur. De kinderen van BSO De Barte mogen gratis deelnemen aan deze ateliers. Kinderen kunnen zich verdiepen in theater, dans, muziek, beeldende vorming en nieuwe media.

Openingstijden BSO

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Tweetalig werken

 

Op De Barte wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Het doel is de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Meertaligheid bevordert naast de taal- en sociale ontwikkeling ook de intellectuele ontwikkeling. Door het Nederlands en het Fries consequent te gebruiken, krijgen Friestalige kinderen een bredere basis in hun "memmetaal". Dit komt ook de ontwikkeling van het Nederlands ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.
De Barte voldoet aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”.

 

Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden


Wilt u uw kind aanmelden? Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

 

Volg De Barte ook op Facebook.

 

POV Skoatterkes - Kinderwoud

Peuteropvang de Skoatterkes

Nummer landelijk register (LRK): 183 387 764

GGD rapport

 
Gevestigd in IKC Skoatterwiis
Van Leeuwenhoekweg 8
8451 CN Oudeschoot

T: 06 19 927 179

Clustermanager
Simone Luchtmeijer
T: 06 573 168 96 
E: simoneluchtmeijer@kinderwoud.nl 


Peuteropvang de Skoatterkes is gevestigd in het Skoatterhûs in Oudeschoot en vormt vanaf september 2018 samen met OBS Skoatterwiis en jeugdhulp het Integraal Kindcentrum Skoatterwiis. Naast de basisschool en de peuteropvang geeft de multifunctionele accommodatie onderdak aan Thuiszorg De Friese Wouden en de bibliotheek. 

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

POV de Skoatterkes werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Pilot 16 uur VVE

Vanaf 2020 zijn gemeenten verplicht om een vroegschools aanbod te verzorgen van 16 uur per week voor doelgroeppeuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud. Vanuit de ontwikkeling van IKC Skoatterwiis in Oudeschoot is Kinderwoud samen met de gemeente Heerenveen vanaf 30 oktober 2018 met een pilot gestart op Peuteropvang de Skoatterkes.

 

Kinderen met een VVE-indicatie mogen vanaf 30 oktober 2018 16 uur per week
(4 dagdelen) naar de peuteropvang. De kinderen zonder VVE-indicatie komen 8 uur per week (2 dagdelen). Op deze manier krijgen alle kinderen in Oudeschoot de kans om met een goede basis naar de basisschool te gaan!

 

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.30 uur. 

Alle kinderen krijgen een lunch aangeboden. Ze eten gezellig met elkaar, leren van elkaar, smeren hun eigen broodje en proeven verschillende gezonde dingen.


Kosten
Bent u benieuwd wat de peuteropvang u gaat kosten? 
Neem dan contact op met onze afdeling Planning & Plaatsing, zij maken graag een berekening voor u. Daarnaast zijn de kosten ook te berekenen met behulp van onze kostencalculator.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.

 

De Akkers - Kinderwoud

Peuteropvang De Akkers

Nummer landelijke register (LRK): 184271125

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Akkers

Nummer landelijke register (LRK): 323484864

GGD rapport


Adres 

Veluwelaan 47

8443 AJ Heerenveen

T: 06 269 448 67

Clustermanager
Sandra de Vries
T: 06 57 316 900
E: sandradevries@kinderwoud.nl

 

 

In maart 2017 zijn de peuteropvang en de buitenschoolse opvang (BSO) De Akkers van start gegaan in multifunctioneel centrum (MFC) De Akkers in Heerenveen. Het gebouw huisvest naast Kinderwoud ook de twee scholen CBS Spring (De Akker) en OBS Route 0513 (Commanderije/ Letterbeam) en een wijkcentrum. Kinderwoud heeft een centrale plek tussen de beide scholen in.

 

De rijke speelleeromgeving van Kinderwoud is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt op de peuteropvang een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gelegd. Nu de peuteropvang wordt gehuisvest tussen beide scholen kan eenvoudig worden aangesloten bij de activiteiten op school.

 

Voor de BSO bestond de samenwerking met het onderwijs al. Echter is er door de centrale ligging tussen beide scholen en het pand met meer mogelijkheden (keuken, speellokaal etc) nog meer mogelijk qua activiteiten en naschoolse activiteiten. Met een gevarieerd aanbod van leeftijdsgerichte activiteiten en onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

 

 

Openingstijden

De Peuteropvang is geopend van 8.30 tot 12.30 uur.

 

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden? Meld uw kind hier aan bij Kinderwoud Kinderopvang.