OEPS - Kinderwoud

Kinderdagverblijf Oeps 

 

Nummer landelijk register (LRK) 142 844 767

GGD rapport

 

Telefoonnummer groep "Ot": 06 8206435

Telefoonnummer groep "Sien": 06 82627085

Telefoonnummer clustermanager Sandra de Vries: 06 5731 6900

 

OEPS - Ouderen En Peuters Samen

In het verleden begonnen als een wekelijkse activiteit waarbij de ouderen naar een kinderdagverblijf werden gebracht of waarbij de peuters op bezoek gingen bij Coornhert State is sinds een jaar of 10 kinderdagverblijf OEPS gehuisvest in verzorgingshuis Coornhert State.

 

Zoals Coornhert State omschrijft: "de kleintjes zorgen voor veel levendigheid binnen ons centrum en ook het halen en brengen van de kinderen door hun ouders brengt veel gezelligheid met zich mee".

 

Regelmatig vinden er gezamenlijke activiteiten plaats, er worden samen lampionnen gemaakt met aansluitend een lampionnen optocht, de voorbereidingen voor kerst en sinterklaas vinden gezamenlijk plaats.

 

In de binnentuin van Coornhert State heeft Kinderwoud een veilige groene buitenspeelplaats gecreerd, waar de kinderen gedurende de dag heerlijk kunnen spelen en ontdekken.

't Krielhoekje, Jubbega - Kinderwoud

Peuteropvang 't Krielhoekje

Onderdeel van Kiek & Koe
Franchiseformule van Kinderwoud


In landelijk register (LRK)

GGD rapport

 

De locatie is bereikbaar op 06 - 88 889 588

 

In OBS mr. JB Kanschool is een lokaal ingericht voor peuteropvang.

Peuteropvang 't Krielhoekje is geopend op 4 dagdelen per week. Er wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Er is aandacht voor meertaligheid, dit bevordert de taalontwikkeling, sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het taalbeleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt veel aandacht geschonken aan de Friese taal en de Friese taal wordt consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal" en dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen zo spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.

 

Meer informatie over het SFBO

 

De peuteropvang is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8:30 tot 11:30 uur.

POV/ BSO De Kompenije - Kinderwoud

Peuteropvang 't Healtsje

Nummer landelijk register (LRK): 228 318 920

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Kompenije

Nummer landelijk register (LRK): 191 162 917

GGD rapport


Gevestigd in MFG De Kompenije 

Wolfsklauw 25

8411 RC Jubbega
T: (0516) 463 975

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

Peuteropvang 't Healtsje en BSO De Kompenije zijn gevestigd in multifunctioneel gebouw De Kompenije in Jubbega. Naast Kinderwoud participeren ook Talant, De Friese Wouden, Meriant, OBS De Feart en CBS Fan 'e Wyken in De Kompenije. 

 

Peuteropvang 't Healtsje

Zodra kinderen twee jaar oud zijn, kunnen zij ter voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige, vertrouwde omgeving. Peuteropvang ’t Healtsje werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag van 8.30 - 11.30 uur.

 

Buitenschoolse opvang De Kompenije

Kinderwoud biedt in De Kompenije voor en naschoolse opvang aan bij BSO de Beamhutte. In de ochtend voorafgaand aan school kunnen kinderen bij ons ontbijten en na schooltijd bieden we een gevarieerd aanbod van leeftijdsgerichte activiteiten en workshops voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Hierbij wordt rekening gehouden met interesses en talenten van kinderen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen.

 

Openingstijden

VSO: Maandag t/m vrijdag van 6.30 - 8.30 uur

NSO: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POV op deze website.

En voor de BSO via het aanmeldformulier BSO

De Barte - Kinderwoud

Kinderdagverblijf De Barte
Peuteropvang De Lytse Kompanjon

Nummer landelijk register (LRK): 276 242 452

GGD Rapport

 

Buitenschoolse opvang De Barte

Nummer landelijk register (LRK): 148 505 120

GGD rapport

 

Gevestigd in MFA De Barte       
Ds. Veenweg 10
8456 HR  De Knipe

 

T KDV: 06 53 334 325

T POV/ BSO: (0513) 688 129

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

De Barte is de multifunctionele accommodatie in De Knipe. In deze accommodatie hebben het kinderdagverblijf, de peuteropvang en buitenschoolse opvang van Kinderwoud een plaats gekregen, maar ook OBS De Compagnonsschool en dorpskrant de Compagnon zijn er gevestigd. De Barte is het verbindend element tussen diverse activiteiten in De Knipe. Kinderwoud werkt nauw samen met beide basisscholen.

 

 

Kinderopvang De Barte 

Kinderdagverblijf De Barte biedt een vertrouwde en veilige omgeving waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen spelen en ontdekken in hun eigen tempo. In de groepsruimte zijn uitdagende speelhoeken gecreëerd. Daarnaast bieden de pedagisch medewerkers gevarieerde, leeftijdsgerichte activiteiten aan. Ter ondersteuning wordt gewerkt met het VVE programma  Uk & Puk.

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.

 

Op deze dagen behoort verlengde opvang ook tot de mogelijkheden.

 

Peuteropvang De Lytse Kompanjon
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld, vaak aan de hand van thema's. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie
Peuteropvang De Lytse Kompanjon werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.
 

Openingstijden

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

 

Indien u uw kind al eerder wil brengen of na de peuteropvang een broodje wil laten mee-eten, dan behoort verlengde peuteropvang ook tot de mogelijkheden.

 

Fries en Nederlands op KDV en POV

Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Meertaligheid bevordert de taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het taalbeleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt veel aandacht geschonken aan de Friese taal en de Friese taal wordt consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal" en dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen zo spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.

 

Meer informatie over het SFBO (Sintrum Frysktalige Berne Opfang)

 

Buitenschoolse opvang De Barte

Op BSO De Barte worden kinderen voor en na schooltijd opgevangen en ook tijdens de vakanties is de locatie geopend. De kinderen krijgen gevarieerde,  leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind en aan de hand van thema's worden activiteiten en workshops georganiseerd. Door de nauwe samenwerking met de basisscholen in De Barte kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. 

Workshops Ateliers Majeur
In de Barte worden regelmatig naschoolse ateliers aangeboden door Ateliers Majeur. De kinderen van BSO De Barte mogen gratis deelnemen aan deze ateliers. Kinderen kunnen zich verdiepen in theater, dans, muziek, beeldende vorming en nieuwe media.

Openingstijden BSO

VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

NSO: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur


Op deze dagen behoort verlengde opvang ook tot de mogelijkheden.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor het KDV en de BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.

 

Volg De Barte ook op Facebook.

 

POV Skoatterkes - Kinderwoud

Peuteropvang de Skoatterkes

Nummer landelijk register (LRK): 183 387 764

GGD rapport

 
Gevestigd in IKC Skoatterwiis
Van Leeuwenhoekweg 8
8451 CN Oudeschoot

T: 06 19 927 179

Clustermanager
Sandra de Vries 

T: 06 57 316 900 

E: sandradevries@kinderwoud.nl


Peuteropvang de Skoatterkes is gevestigd in het Skoatterhûs in Oudeschoot en vormt vanaf september 2018 samen met OBS Skoatterwiis en jeugdhulp het Integraal Kindcentrum Skoatterwiis. Naast de basisschool en de peuteropvang geeft de multifunctionele accommodatie onderdak aan Thuiszorg De Friese Wouden en de bibliotheek. 

 

Kinderen in de leeftijd van van 2 tot 4 jaar kunnen als voorbereiding op de basisschool naar de peuteropvang. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving.

 

 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

POV de Skoatterkes werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.


Pilot 16 uur VVE

Vanaf 2020 zijn gemeenten verplicht om een vroegschools aanbod te verzorgen van 16 uur per week voor doelgroeppeuters tussen de 2,5 en 4 jaar oud. Vanuit de ontwikkeling van IKC Skoatterwiis in Oudeschoot is Kinderwoud samen met de gemeente Heerenveen vanaf 30 oktober 2018 met een pilot gestart op Peuteropvang de Skoatterkes.

 

Kinderen met een VVE-indicatie mogen vanaf 30 oktober 2018 16 uur per week
(4 dagdelen) naar de peuteropvang. De kinderen zonder VVE-indicatie komen 8 uur per week (2 dagdelen). Op deze manier krijgen alle kinderen in Oudeschoot de kans om met een goede basis naar de basisschool te gaan!

 

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 11.30 uur. 

Alle kinderen krijgen een lunch aangeboden. Ze eten gezellig met elkaar, leren van elkaar, smeren hun eigen broodje en proeven verschillende gezonde dingen.


Kosten
Bent u benieuwd wat de peuteropvang u gaat kosten? 
Neem dan contact op met onze afdeling Planning & Plaatsing, zij maken graag een berekening voor u. Daarnaast zijn de kosten ook te berekenen met behulp van onze kostencalculator.


Aanmelden
Wilt u uw kind aanmelden voor peuteropvang de Skoatterkes?
Dat kan via het aanmeldformulier op deze website.