Albertine Agnes - Kinderwoud

Peuteropvang Albertine Agnes

Nummer landelijk register (LRK) 171 169 001

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang Albertine Agnes

Het nummer van het landelijk register (LRK) 224 507 229

GGD rapport

 

De locatie is te bereiken op 06 5169 0896
Clustermanager: Simone Luchtmeijer, 06 5731 6896

 

Op deze "groene" school in het mooie dorp Oranjewoud heeft Kinderwoud een ruimte voor peuteropvang en buitenschoolse opvang. Bij de school is een groen buitenterrein met daarbij een ooievaarsnest en een zelf aangelegd natuurpad.

 

Bij de peuteropvang van Kinderwoud kunnen peuters gedurende 2 dagdelen per week spelen met leeftijdsgenootjes. Ze gaan samen op ontdekkingsreis en leren nieuwe dingen. De activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd van de peuters en gericht op de voorbereiding naar school. Doordat peuteropvang en onderwijs onder 1 dak zitten is de doorgaande leerlijn naar school gewaarborgd.

 

Peuteropvang is gedurende 2 ochtenden geopend op dinsdag en donderdag (8:30 - 11:30u).

 

De BSO op de Albertine Agnes is gedurende de schoolweken een plek waar kinderen na schooltijd een gevarieerd aanbod van activiteiten aangeboden krijgen. Groene activiteiten staan centraal op de BSO, maar ook activiteiten gericht op motorische ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en creativiteit. Tijdens de vakanties kunnen kinderen naar de BSO bij locatie de Bosplaats op Skoatterwâld.

De Akkers - Kinderwoud

Peuteropvang De Akkers

Nummer landelijke register (LRK): 184271125

GGD rapport

 

Buitenschoolse opvang De Akkers

Nummer landelijke register (LRK): 323484864

GGD rapport


Adres 

Veluwelaan 47

8443 AJ Heerenveen

T: 06 269 448 67

Clustermanager
Sandra de Vries, 06 573 169 00 / sandradevries@kinderwoud.nl

 

In maart 2017 zijn de peuteropvang en de buitenschoolse opvang (BSO) De Akkers van start gegaan in multifunctioneel centrum (MFC) De Akkers in Heerenveen. Het gebouw huisvest naast Kinderwoud ook de twee scholen CBS Spring (De Akker) en OBS Route 0513 (Commanderije/ Letterbeam) en een wijkcentrum. Kinderwoud heeft een centrale plek tussen de beide scholen in.

 

De rijke speelleeromgeving van Kinderwoud is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt op de peuteropvang een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gelegd. Nu de peuteropvang wordt gehuisvest tussen beide scholen kan eenvoudig worden aangesloten bij de activiteiten op school.

 

Voor de BSO bestond de samenwerking met het onderwijs al. Echter is er door de centrale ligging tussen beide scholen en het pand met meer mogelijkheden (keuken, speellokaal etc) nog meer mogelijk qua activiteiten en naschoolse activiteiten. Met een gevarieerd aanbod van leeftijdsgerichte activiteiten en onder de juiste begeleiding leert een kind uit grote en kleine dagelijkse ervaringen iets waardevols. Al het goede dat een kind op jonge leeftijd thuis, op school of in de opvang krijgt aangereikt, is een verrijking voor de rest van zijn of haar leven.

 

Openingstijden

Zowel de peuteropvang als de BSO op MFC De Akkers zijn dagelijks geopend.

  • Openingstijden peuteropvang: Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur
  • Openingstijden buitenschoolse opvang: Maandag t/m vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur.

De Barte - Kinderwoud

Kinderdagverblijf De Barte
Peuteropvang De Lytse Kompanjon

Nummer landelijk register (LRK): 276 242 452

GGD Rapport

 

Buitenschoolse opvang De Barte

Nummer landelijk register (LRK): 148 505 120

GGD rapport

 

Gevestigd in MFA De Barte       
Ds. Veenweg 10
8456 HR  De Knipe

 

T KDV: 06 53 334 325

T POV/ BSO: (0513) 688 129

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

De Barte is de multifunctionele accommodatie in De Knipe. In deze accommodatie hebben het kinderdagverblijf, de peuteropvang en buitenschoolse opvang van Kinderwoud een plaats gekregen, maar ook OBS De Compagnonsschool, CBS De Pream en dorpskrant de Compagnon zijn er gevestigd. De Barte is het verbindend element tussen diverse activiteiten in De Knipe. Kinderwoud werkt nauw samen met beide basisscholen.

 

 

Kinderopvang De Barte 

Kinderdagverblijf De Barte biedt een vertrouwde en veilige omgeving waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen spelen en ontdekken in hun eigen tempo. In de groepsruimte zijn uitdagende speelhoeken gecreëerd. Daarnaast bieden de pedagisch medewerkers gevarieerde, leeftijdsgerichte activiteiten aan. Ter ondersteuning wordt gewerkt met het VVE programma  Uk & Puk.

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.

 

Op deze dagen behoort verlengde opvang ook tot de mogelijkheden.

 

Peuteropvang De Lytse Kompanjon
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld, vaak aan de hand van thema's. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie
Peuteropvang De Lytse Kompanjon werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.
 

Openingstijden

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

 

Indien u uw kind al eerder wil brengen of na de peuteropvang een broodje wil laten mee-eten, dan behoort verlengde peuteropvang ook tot de mogelijkheden.

 

Fries en Nederlands op KDV en POV

Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Meertaligheid bevordert de taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het taalbeleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt veel aandacht geschonken aan de Friese taal en de Friese taal wordt consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal" en dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen zo spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.

 

Meer informatie over het SFBO (Sintrum Frysktalige Berne Opfang)

 

Buitenschoolse opvang De Barte

Op BSO De Barte worden kinderen voor en na schooltijd opgevangen en ook tijdens de vakanties is de locatie geopend. De kinderen krijgen gevarieerde,  leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind en aan de hand van thema's worden activiteiten en workshops georganiseerd. Door de nauwe samenwerking met de basisscholen in De Barte kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. 

Workshops Ateliers Majeur
In de Barte worden regelmatig naschoolse ateliers aangeboden door Ateliers Majeur. De kinderen van BSO De Barte mogen gratis deelnemen aan deze ateliers. Kinderen kunnen zich verdiepen in theater, dans, muziek, beeldende vorming en nieuwe media.

Openingstijden BSO

VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

NSO: maandag, dinsdag en donderdag van 14.15 - 18.00 uur

NSO: woensdag en vrijdag van 12.00 - 18.30 uur


Op deze dagen behoort verlengde opvang ook tot de mogelijkheden.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor het KDV en de BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.

 

Volg De Barte ook op Facebook.

 

De Bosplaats - Kinderwoud

Kinderdagverblijf en Peuteropvang De Bosplaats

Nummer van het landelijk register (LRK) 113 388 081

GGD rapport

De Vlindertuin > 06 2060 6045
De Elfentuin > 06 2009 3938
De Tovertuin > 06 1250 4173
De Dwergentuin > 06 1241 3148 

 De Reuzentuin en Kaboutertuin > 06 1980 1776

De Speeltuin > 06 4711 3971

 

Buitenschoolse opvang De Bosplaats

Nummer van het landelijk register (LRK) 429 808 112GGD rapport

De Boomhut, De Klimboom en De Droomboom > 06 4711 3971
De Berenboom en De Toverboom > 06 4711 3972 
Het Honk > 06 8352 4168 

 

Clustermanager: Simone Luchtmeijer, 06 5731 6896

 
Locatie de Bosplaats van Kinderwoud is een voorziening binnen 'de Spil' in de wijk Skoatterwâld. In de 4 vleugels van het gebouw zijn gehuisvest christelijke basisschool De Burcht, openbare basisschool Het Slingertouw, Talant, Meriant en Kinderwoud.

 

Kinderdagverblijf:
Ons kinderdagverblijf heeft diverse groepen 2 groepen voor kinderen van 0-4 jaar, een babygroep (0 - 1,5 jaar) en een peutergroep (1,5 jaar - 4 jaar).

Op alle groepen is er aandacht voor de ontwikkeling van het kind, door middel van activiteiten sluiten we aan bij elke leeftijdscategorie. Het VVE programma Uk en Puk en de daarbijbehorende activiteiten is een belangrijk houvast in ons aanbod.

 

Peuteropvang:

Op locatie de Bosplaats zijn meerdere groepen voor peuteropvang, op de peuteropvang leren de kinderen spelenderwijs. Samen met leeftijdsgenootjes kunnen kinderen op ontdekkingsreis en leren ze nieuwe dingen. De activiteiten zijn gericht op de voorbereiding op school. Er vindt regelmatig overleg plaats tussen Kinderwoud en de scholen, de doorgaande leerlijn voor kinderen staat hierbij centraal.

 

Op elke ochtend is de peuteropvang geopend van 8:30 - 11:30u.

 

Buitenschoolse opvang:

Voor of na schooltijd kan u kind gebruik maken van buitenschoolse opvang op de Bosplaats. Er zijn diverse leeftijdsgroepen, zodat ook op de BSO leeftijdsgerichte activiteiten kunnen worden aangeboden. Zo worden er activiteiten en workshops georganiseerd op het gebied van motorische ontwikkeling, sociale vaardigheden, creativiteit, taalontwikkeling en emotionele ontwikkeling.

 

Zwembso:

Op een tweetal momenten in de week wordt er zwemles gegeven aan kinderen van de BSO. Sportstad biedt ouders een mooi pakket aan, waarbij Kinderwoud ondersteunt in de begeleiding naar zwemles. Heeft u belangstelling voor de zwembso dan kunt u contact opnemen met Sportstad of Kinderwoud.