De Spil - Kinderwoud

Gegevens

 

Kinderdagverblijf en Peuteropvang De Spil

Landelijk registratie nummer (LRK): 126 278 799

GGD rapport 

 

Buitenschoolse opvang De Spil

Landelijk registratie nummer (LRK): 124 839 332

GGD rapport


Gevestigd in MFC De Wier

De Skeauwen 16(a)
9247 BT Ureterp

 

T KDV/BSO: (0512) 726 216

T POV: (0512) 726 219

 

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

Kindercentrum De Spil in Ureterp is gevestigd in multifunctioneel centrum ‘De Wier’. Naast het kindercentrum zijn ook een sporthal, jongerensoos, activiteitencentrum, muziekschool en spelotheek in het gebouw gehuisvest. 

 

Kinderopvang De Spil


Kinderdagverblijf De Spil biedt in een mooie groepsruimte rust en ruimte aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. In deze veilige, geborgen omgeving zijn uitdagende speelhoeken gecreëerd. De kinderen kunnen er spelenderwijs nieuwe dingen ontdekken en zich in hun eigen tempo ontwikkelen.

De Spil is een gecertificeerd kinderdagverblijf voor meertaligheid, er wordt actief Fries en Nederlands gesproken met kinderen en ouders. Meer informatie over meertaligheid: SFBO

 

Gaat uw kind naar het kinderdagverblijf, maar wilt u uw kind ook de peuteropvang laten bezoeken? Dat kan door een combinatiecontract af te sluiten.

 

Openingstijden

Het KDV is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

 

 

POV De Spil (Hummelterp)

 

Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld, vaak aan de hand van thema's. De Hummelterp heeft twee groepen die door een ruime speelhal met elkaar worden verbonden.

 

Voor- en vroegschoolse educatie
Peuteropvang De Hummelterp werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.
 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

  

Indien u uw kind al eerder wil brengen of na de peuteropvang een broodje wil laten mee-eten, dan behoort verlengde peuteropvang ook tot de mogelijkheden.

 

Buitenschoolse opvang De Spil


Op BSO De Spil krijgen de kinderen een gevarieerd aanbod leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind en aan de hand van thema's worden activiteiten en workshops georganiseerd. Daarbij kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. 

Openingstijden

De BSO is geopend van 07.00 tot 18.30 uur. Heeft u voor 07.00 uur opvang nodig? Neem dan gerust contact met ons op.  

.

 

Tweetalig werken

 

Op De Spil wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Het doel is de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Meertaligheid bevordert naast de taal- en sociale ontwikkeling ook de intellectuele ontwikkeling. Door het Nederlands en het Fries consequent te gebruiken, krijgen Friestalige kinderen een bredere basis in hun "memmetaal". Dit komt ook de ontwikkeling van het Nederlands ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.
De Spil voldoet aan de eisen van het certificaat “boartsjendewei in taal derby”.


Meer informatie hierover vindt u op: https://sfbo.nl/nl/certificeringstraject

 

Aanmelden


Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor het KDV en de BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.