De Barte - Kinderwoud

Kinderdagverblijf De Barte
Peuteropvang De Lytse Kompanjon

Nummer landelijk register (LRK): 276 242 452

GGD Rapport

 

Buitenschoolse opvang De Barte

Nummer landelijk register (LRK): 148 505 120

GGD rapport

 

Gevestigd in MFA De Barte       
Ds. Veenweg 10
8456 HR  De Knipe

 

T KDV: 06 53 334 325

T POV/ BSO: (0513) 688 129

Clustermanager
Jitske de Boer
T: 06 12896771
E: jitskedeboer@kinderwoud.nl

 

De Barte is de multifunctionele accommodatie in De Knipe. In deze accommodatie hebben het kinderdagverblijf, de peuteropvang en buitenschoolse opvang van Kinderwoud een plaats gekregen, maar ook OBS De Compagnonsschool en dorpskrant de Compagnon zijn er gevestigd. De Barte is het verbindend element tussen diverse activiteiten in De Knipe. Kinderwoud werkt nauw samen met beide basisscholen.

 

 

Kinderopvang De Barte 

Kinderdagverblijf De Barte biedt een vertrouwde en veilige omgeving waarin kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kunnen spelen en ontdekken in hun eigen tempo. In de groepsruimte zijn uitdagende speelhoeken gecreëerd. Daarnaast bieden de pedagisch medewerkers gevarieerde, leeftijdsgerichte activiteiten aan. Ter ondersteuning wordt gewerkt met het VVE programma  Uk & Puk.

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 7.30 - 18.00 uur.

 

Op deze dagen behoort verlengde opvang ook tot de mogelijkheden.

 

Peuteropvang De Lytse Kompanjon
Als voorbereiding op de basisschool kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de peuteropvang, voorheen peuterspeelzaal. Op de peuteropvang ontmoeten peuters elkaar en spelen en leren ze in een veilige en vertrouwde omgeving. De activiteiten worden met zorg door onze pedagogisch medewerkers ontwikkeld, vaak aan de hand van thema's. 

 

Voor- en vroegschoolse educatie
Peuteropvang De Lytse Kompanjon werkt met het VVE programma Uk & Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De rijke speelleeromgeving is spel en taal uitlokkend, stimuleert de brede ontwikkeling van kinderen en sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Bovendien wordt met behulp van het programma een doorlopende leerlijn naar het basisonderwijs gerealiseerd.
 

Openingstijden

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur.

 

Indien u uw kind al eerder wil brengen of na de peuteropvang een broodje wil laten mee-eten, dan behoort verlengde peuteropvang ook tot de mogelijkheden.

 

Fries en Nederlands op KDV en POV

Op het kinderdagverblijf en de peuteropvang wordt zowel Fries als Nederlands gesproken. Meertaligheid bevordert de taalontwikkeling, de sociale ontwikkeling maar ook de intellectuele ontwikkeling.

 

Het taalbeleid heeft als doel  de meertalige ontwikkeling van kinderen te stimuleren en de voordelen van meertalig opgroeien te benutten. Er wordt veel aandacht geschonken aan de Friese taal en de Friese taal wordt consequent gebruikt. Friestalige kinderen krijgen zo een bredere basis in hun "memmetaal" en dit komt de ontwikkeling van het Nederlands ook ten goede. De Nederlandstalige (of anderstalige) kinderen komen zo spelenderwijs in aanraking met de Friese taal.

 

Meer informatie over het SFBO (Sintrum Frysktalige Berne Opfang)

 

Buitenschoolse opvang De Barte

Op BSO De Barte worden kinderen voor en na schooltijd opgevangen en ook tijdens de vakanties is de locatie geopend. De kinderen krijgen gevarieerde,  leeftijdsgerichte activiteiten aangeboden. Gericht op diverse ontwikkelingsgebieden van het kind en aan de hand van thema's worden activiteiten en workshops georganiseerd. Door de nauwe samenwerking met de basisscholen in De Barte kan makkelijk worden aangesloten bij de activiteiten op school. Natuurlijk vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen vrije tijd bij ons hebben, er is ruimte om te relaxen en met vriendjes te spelen. 

Workshops Ateliers Majeur
In de Barte worden regelmatig naschoolse ateliers aangeboden door Ateliers Majeur. De kinderen van BSO De Barte mogen gratis deelnemen aan deze ateliers. Kinderen kunnen zich verdiepen in theater, dans, muziek, beeldende vorming en nieuwe media.

Openingstijden BSO

VSO: maandag t/m vrijdag van 7.30 - 8.30 uur

NSO: maandag t/m vrijdag van 14.00 - 18.00 uur


Op deze dagen behoort verlengde opvang ook tot de mogelijkheden.

 

Aanmelden 
Wilt u uw kind aanmelden?

Dat kan voor de POV via het aanmeldformulier POVop deze website.

En voor het KDV en de BSO via het aanmeldformulier KDV/BSO op deze website.

 

Volg De Barte ook op Facebook.