Integraal Kindcentrum JULIANA in Sneek stimuleert talent en beweging

Op vrijdag 12 oktober vindt het officiële startschot plaats voor het Integraal Kindcentrum JULIANA in Sneek.
Het Integraal Kindcentrum (IKC)  is ontstaan uit een samenwerking tussen locatie De Petteflet van Kinderwoud Kinderopvang, CBS Julianaschool van Stichting Palludara en de gemeente Súdwest-Fryslân. Wethouder onderwijs Stella van Gent is aanwezig bij het feestelijke startmoment, dat tevens de afronding van de Kinderboekenweek markeert. De samenwerking sluit aan bij een integrale kindaanpak (IKA). Deze aanpak, die de ontwikkeling van kinderen bevordert en in kaart brengt, wordt door de gemeente gestimuleerd.

Snel inzicht in ontwikkellijn kinderen
Door deze samenwerking wordt de persoonlijke ontwikkeling vanaf de babyleeftijd/ peutertijd in kaart gebracht. Vanaf het allereerst begin wordt een passend aanbod van activiteiten geboden toegespitst op de individuele behoeftes van de kinderen. Dat begint al op de kinderopvang en wordt op school voortgezet. De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang bieden een kleurrijke speelleeromgeving waarin spelend leren centraal staat. De leerkracht neemt de begeleiding van het kind in groep 1 over en zo wordt de ontwikkeling van het kind in een doorgaande lijn gestimuleerd. Klaas Jan Visser, directeur van CBS Julianaschool, is erg blij met de kansen die het IKC JULIANA zijn leerlingen biedt. “Door deze samenwerking is er veel meer persoonlijke informatie bekend over het kind, wanneer hij of zij bij ons op de Julianaschool start. Ook kan een kind met een ontwikkelingsvoorsprong eerder een passende uitdaging worden geboden. Dit past goed bij de talentontwikkeling die wij als Palludarascholen nastreven.“


Talenten komen tot bloei via workshops
IKC JULIANA gaat de talenten van de leerlingen stimuleren en bevorderen. Gedurende het hele schooljaar wordt meermaals per week na schooltijd een workshop aangeboden voor zowel schoolkinderen als kinderen van de buitenschoolse opvang. Deze workshops bestaan uit gevarieerde activiteiten als dans, creativiteit, natuur, beweging, cultuur, toneel of muziek. Tijdens de workshops is er extra aandacht voor beweging. Leerlingen mogen zich voor de workshops inschrijven en kunnen zo spelenderwijs hun talenten ontdekken en ontplooien. Daarnaast krijgen de kinderen die de BSO bezoeken een programma aangeboden dat aansluit bij de diverse talentontwikkelingsgebieden en de activiteiten op school.


Bewegend leren
CBS Julianaschool is dit schooljaar samen met haar dislocatie Wilhelminaschool gestart met bewegend leren. Ervaringen tonen aan dat leerlingen door meer te bewegen  lekkerder in hun vel gaan zitten. Zij komen tot betere leerprestaties, worden actiever en gaan gezonder leven. De kinderen zijn zelf vaak enthousiast om meer te mogen bewegen tijdens de les. Bovendien ontstaat hierdoor meer verbinding met elkaar.


Vriendschap en verbinding van 0 tot 12 jaar   
De start van IKC JULIANA markeert de finale van de Kinderboekenweek, waarbij het thema ‘vriendschap’ volop aandacht krijgt tijdens de lessen. Na het feestelijke moment presenteren alle leerlingen aan hun ouders wat zij tijdens de Kinderboekenweek geleerd hebben over vriendschap. Een mooie opmaat voor IKC JULIANA, waarbij verbinding en vriendschap van 0 tot 12 jaar alle ruimte krijgen. Vriendschap, het is een groot goed dat ontstaat uit allemaal kleine ervaringen die je samen opdoet. De samenwerking binnen IKC JULIANA laten leren. Door samen goed naar de kinderen te kijken kunnen we een passend programma aanbieden dat gezamenlijk tot uitvoer kan worden gebracht.  Wat hebben we veel zin om als team van IKC JULIANA echt het verschil te maken voor de kinderen! We maken van elke dag een mooie dag!