Beleid en meldcode

Op deze pagina vindt u informatie over het pedagogisch beleid van het gastouderbureau en informatie over de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Tijdens de inspectie van de GGD wordt onder andere gecontroleerd of u op de hoogte bent van dit beleid en de meldcode.

 

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Kinderwoud

Om een bewuste keuze te kunnen maken voor de opvang bij Kinderwoud is het belangrijk om te weten wat de visie van Kinderwoud is. Deze visie wordt beschreven in het pedagogisch beleid, dat richtinggevend is voor al ons pedagogisch handelen. Hierin staat wat Kinderwoud doet en waarom Kinderwoud het zo doet.

 

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Als gastouder kunt u te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Per jaar worden ruim 10.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. De gevolgen zijn vaak een leven lang. Als u te maken krijgt met een kind dat slachtoffer is van kindermishandeling brengt dat altijd zorgen met zich mee. Daarom is er landelijk een Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling ontwikkeld. Als beroepskracht en professioneel opvoeder heeft u een belangrijke rol in het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 is het bovendien volgens wet verplicht om de meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld.

De bemiddelingsmedewerksters van Kinderwoud zijn geschoold in het herkennen van de signalen en weten welke stappen er gezet moeten worden als er een vermoeden van kindermishandeling bestaat. Zij zijn de aandachtsfunctionarissen.

 

In de Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling zijn onder andere opgenomen:

 

  • De handleiding van de Meldcode

    In deze handleiding zijn de signaallijsten opgenomen waarop u moet letten als gastouder.

  • Stappenplan Meldcode

    Welke stappen dient u te volgen als gastouder?

  • Taken en verantwoordelijkheden Meldcode 
  • Telefonische procedure Meldcode

    Om informatie te krijgen over een kind kan vanuit Veilig Thuis en/of de RvdK (Raad voor de Kinderbescherming) contact worden gezocht met u als gastouder of met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Om in deze situaties zorgvuldig te kunnen handelen is een procedure opgesteld hoe hier mee om te gaan. De kern is dat u nooit directe informatie verstrekt over het kind, maar de vragen inventariseert en bespreekt met de bemiddelingsmedewerker. De bemiddelingsmedewerker belt vervolgens terug naar Veilig Thuis of RvdK.