Informatie voor gastouders

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Kinderwoud

Om een bewuste keuze te kunnen maken voor de opvang bij Kinderwoud is het belangrijk om te weten wat de visie van Kinderwoud is op de opvang en opvoeding van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Dit wordt beschreven in het pedagogisch beleid welke richtinggevend is voor al ons pedagogisch handelen. Hierin staat ‘wat’ Kinderwoud doet en ‘waarom’ Kinderwoud het zo doet.

 Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Als gastouder kunt u te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Per jaar worden er ruim 100.00 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. De gevolgen zijn vaak een leven lang. Als u te maken krijgt met een kind dat slachtoffer is van kindermishandeling brengt dat altijd zorgen met zich mee. Daarom is er landelijk een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Als beroepskracht en professioneel opvoeder heeft u een blangrijke rol in het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 is het bovendien volgens wet verplicht om de meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld.

 

De bemiddingsmedewerksters van Kinderwoud zijn geschoold in het herkennen van de signalen en weten welke stappen er gezet moeten worden als er een vermoeden van kindermishandeling bestaat. Zij zijn de aandachtsfunctionarissen.

 

In de Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling zijn onder andere opgenomen:

  • De handleiding van de Meldcode
    In deze handleiding zijn de signaallijsten opgenomen waarop je moet letten als gastouder
  • Stappenplan Meldcode
    Welke stappen moet u volgen als gastouder?
  • Taken en verantwoordelijkheden Meldcode 
  • Telefonische procedure Meldcode
    Er kan contact gezocht worden vanuit het AMK (Algemeen Meldpunt Kindermishandeling) en/ of de RvdK (Raad voor de Kinderbescherming) met u als gastouder of met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau om informatie te krijgen over een kind. Om in deze situaties zorgvuldig te kunnen handelen is een procedure opgesteld hoe hier mee om te gaan. De kern hiervan is dat de gastouder nooit directe informatie verstrekt over het kind, maar de vragen inventariseert en bespreekt met de bemiddelingsmedewerker. De bemiddelingsmedewerker belt vervolgens terug naar het AMK of RvdK.