Informatie voor gastouders

Pedagogisch beleid Gastouderbureau Kinderwoud

Om een bewuste keuze te kunnen maken voor de opvang bij Kinderwoud is het belangrijk om te weten wat de visie van Kinderwoud is. Deze visie wordt beschreven in het pedagogisch beleid, dat richtinggevend is voor al ons pedagogisch handelen. Hierin staat wat Kinderwoud doet en waarom Kinderwoud het zo doet.

 

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Als gastouder kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Per jaar worden er ruim 100.00 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. De gevolgen zijn vaak een leven lang. Als je te maken krijgt met een kind dat slachtoffer is van kindermishandeling brengt dat altijd zorgen met zich mee. Daarom is er landelijk een Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Als beroepskracht en professioneel opvoeder heb je een belangrijke rol in het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling. Sinds 1 juli 2013 is het bovendien volgens wet verplicht om de meldcode te gebruiken bij signalen van huiselijk geweld. 

De bemiddingsmedewerksters van Kinderwoud zijn geschoold in het herkennen van de signalen en weten welke stappen er gezet moeten worden als er een vermoeden van kindermishandeling bestaat. Zij zijn de aandachtsfunctionarissen.

 

In de Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling zijn onder andere opgenomen:

 • De handleiding van de Meldcode
  In deze handleiding zijn de signaallijsten opgenomen waarop je moet letten als gastouder
 • Stappenplan Meldcode
  Welke stappen dien je te volgen als gastouder?
 • Taken en verantwoordelijkheden Meldcode 
 • Telefonische procedure Meldcode
  Om informatie te krijgen over een kind kan vanuit Veilig Thuis en/of de RvdK (Raad voor de Kinderbescherming) contact worden gezocht met de gastouder of met de bemiddelingsmedewerker van het gastouderbureau. Om in deze situaties zorgvuldig te kunnen handelen is een procedure opgesteld hoe hier mee om te gaan. De kern is dat de gastouder nooit directe informatie verstrekt over het kind, maar de vragen inventariseert en bespreekt met de bemiddelingsmedewerker. De bemiddelingsmedewerker belt vervolgens terug naar Veilig Thuis of RvdK.

 

Regeling dienstverlening aan huis (thuisopvang)

Verzorg je thuisopvang bij de kinderen thuis, dan is dit een vorm van loondienstverband. Als opvangouder hoeft u echter geen loonbelasting en werknemerspremies af te dragen. Ook heeft u geen administratieve verplichtingen. Dat heeft tot gevolg dat u geen gewone werknemer bent. U hebt dus ook geen recht op WW, WIA of Ziektewet. Uw werkgever mag u ontslaan zonder ontslagvergunning of duidelijke reden. Wel dient de vraagouder een opzegtermijn te hanteren.

 

Binnen de Regeling Dienstverlening aan huis heeft u recht op:

 • Minstens het wettelijk minimumloon;
 • Vakantiegeld (8%);
 • Vakantiedagen (doorbetaalde);
 • Doorbetaling bij ziekte, gedurende maximaal 6 weken (70% van het loon, maar minimaal het minimumloon);
 • Verlof volgens de Wet arbeid en zorg;
 • Een veilige werkomgeving (ARBO).

 

Meer informatie over de Regeling Dienstverlening aan huis vindt u op de website van de Rijksoverheid.