Registratie gastouder

Voordat u als gastouder met de opvang kan beginnen, dienen u en de opvanglocatie geregistreerd te worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). U wordt geregistreerd op het opvangadres, dit kan dus op uw eigen adres zijn of op dat van de ouders. Daarnaast moet de opvanglocatie aan bepaalde veiligheidseisen voldoen. Samen met de GGD is de gemeente verantwoordelijk voor de registratie en voor het toezicht en de controle op de kwaliteit. 

 

Kinderwoud zorgt ervoor dat u aangemeld wordt bij de gemeente voor de inspectie. Vervolgens wordt de opvanglocatie gecheckt door Kinderwoud zelf en later door de GGD. Ook controleert de GGD of de gastouder voldoende op de hoogte is van zaken als het pedagogisch beleid en de meldcode huiselijk geweld. Wij zorgen ervoor dat u hier goed op voorbereid bent. Onze bemiddelingsmedewerkers zorgen ervoor dat u alle informatie die u nodig heeft voor de inspectie in een map ontvangt. Daarnaast zal de bemiddelingsmedewerker ervoor zorgen dat u goed voorbereid wordt op de inspectie. 

 

De registratie van u als gastouder op het opvangadres is zo belangrijk omdat de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag als u niet geregistreerd bent. De opvang kan dan ook niet eerder starten dan op het moment dat u geregistreerd bent. Het duurt een aantal weken voor deze registratie helemaal rond is.

 

Kosten registratie

De kosten (leges) die voortvloeien uit de registratie worden in de meeste gemeenten in Friesland betaald door de gemeente. Uitzondering hierop zijn de gemeenten Dongeradeel, Heerenveen en de Fryske Marren. Deze gemeenten brengen de leges in rekening bij het gastouderbureau die een gastouder aanmeldt voor inschrijving in het LRKP.

 

Bij een volledig nieuwe inschrijving en dus registratie van u als gastouder in de gemeente Heerenveen, zijn de kosten € 480,85. Bij verhuizing volgt een verkorte inspectie op de nieuwe opvanglocatie. De kosten voor een verkorte inspectie bedragen € 211,15.

 

De kosten voor registratie van een gastouder in de gemeente Dongerdeel bedragen € 182,30 en in De Fryske Marren is dit € 54,-

 

Hoe gaat Kinderwoud om met deze kosten?

Kinderwoud vergoedt de helft van de kosten van de registratie van de gastouder, een jaar na start van de betreffende opvang, onder de volgende voorwaarden: 

1. De gastouder heeft alleen koppelingen via Kinderwoud en dus in het LRKP geen bemiddelingsrelatie met andere gastouderbureaus.

2. De opvang wordt na dit jaar dan nog steeds via Kinderwoud bemiddeld.

 

Bij opvang aan huis betalen de opvangouder en de vraagouder ieder de helft van de kosten voor registratie. Voor deze deling van kosten is gekozen omdat het registratienummer zowel aan de opvanglocatie (de woning) als aan de persoon (opvangouder) verbonden is.

Wanneer de opvangouder al geregistreerd is in het LRKP op een ander opvangadres, volgt een verkorte inspectie. De kosten hiervan bedragen € 213,25 in de gemeente Heerenveen. Deze komen geheel voor rekening van de vraagouder. Ook wanneer de vraagouder verhuist, komen de kosten voor inspectie van het nieuwe adres volledig voor rekening van de vraagouder.

 

Voor zowel de vraagouder als de gastouder gelden dezelfde voorwaarden voor vergoeding van de kosten voor registratie als eerder genoemd.

 

Is geen van deze voorwaarden van toepassing op de gastouder? Dan worden de kosten volledig bij deze gastouder in rekening gebracht.