Centrale Oudercommissie en Lokale Oudercommissie

Medezeggenschap ouders en verzorgers

Bij Kinderwoud Kinderopvang vinden wij het belangrijk dat ouders en verzorgers ons kunnen adviseren bij onderwerpen over de opvang van hun kind(eren). Daarom hebben wij oudercommissies in het leven geroepen. Bij Kinderwoud hebben wij een Centrale Oudercommissie en Lokale Oudercommissies.

 

Centrale Oudercommissie Kinderwoud

De Centrale Oudercommissie (CO) heeft als doel

te participeren in het algemene beleid van Kinderwoud door een goede invulling te geven aan de door de verschillende lokale oudercommissies gemachtigde onderwerpen om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. De CO praat mee over overkoepelende zaken ten aanzien van het algemene kwaliteitsbeleid als het gaat over de aantallen kinderen per pedagogisch medewerker, de groepsgrootte, maar ook de opleidingseisen van de pedagogisch medewerkers en de inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding. Daarnaast wordt onder andere ook het algemeen pedagogisch beleid, het algemene voedingsbeleid, de vaststelling en wijziging van de klachtenregeling en besprekingen ten aanzien van de prijsstelling van de kinderopvang/gastouderopvang onder de loep genomen. Kortom; een veelomvattende taak, waarbij de mening van de ouder van belang is.

 

Momenteel hebben de volgende ouders zitting in onze Centrale Oudercommissie:

  • Roy Mulder (voorzitter)
  • Lysanne Moll (secretaris)
  • Liesbeth Cuperus
  • Bianca Buurma  
  • Elma Westerhof
  • Daisy Reitsma
  • Judith Berretty

 

De Centrale Oudercommissie is te bereiken via: co@kinderwoud.nl

 

De Lokale Oudercommissie Kinderwoud

De Lokale Oudercommissie stelt zich ten doel namens de ouders te participeren in het beleid van het kindercentrum (dagopvang en/of buitenschoolse en/of peuteropvang) en het GOB van Kinderwoud door een goede invulling te geven aan de adviesrechten, om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen of te verbeteren. Een Lokale Oudercommissie bestaat uit drie tot vijf betrokken ouders die minimaal 3 keer per jaar samen komen. Tijdens de vergaderingen is ook de clustermanager aanwezig. De Lokale Oudercommissie wordt op de hoogte gesteld van de lopende zaken binnen Kinderwoud, het inspectierapport van een kindercentrum/gastouderbureau, bijzonderheden op de locatie en er kan advies worden gevraagd. Tevens bestaat de mogelijkheid om ongevraagd advies te geven over onderwerpen genoemd in artikel 1.60 lid 1 van de Wet kinderopvang en signalen af te geven die betrekking hebben op de opvang. 

 

Ouders die interesse hebben om zitting te nemen in de Lokale Oudercommissie kunnen dit aangeven bij de pedagogisch medewerker op de groep van hun kind. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met de clustermanager.