Aan de bak op Aan de Bakdag van SOS Kinderdorpen

Om­dat Kinderwoud Kinderopvang graag iets doet voor kin­de­ren die het moei­lijk heb­ben, doen de BSO-lo­ca­ties van Kin­der­woud  op don­der­dag 19 ok­to­ber 2017 mee aan de jaar­lijk­se Aan de Bak­dag van SOS Kin­der­dor­pen. Op deze dag bak­ken en ver­sie­ren de BSO kin­de­ren cup­ca­kes. Lek­ke­re, mooie, gezon­de cup­ca­kes! Ou­ders, fa­mi­lie, vrien­den en bu­ren kun­nen de cup­ca­kes ko­pen. Be­ta­len kan via de actiepagina, maar ui­ter­aard kan ook recht­streeks bij de kin­de­ren wor­den be­taald. De op­brengst komt dit jaar ten goe­de aan een SOS Kin­der­dor­pen pro­ject voor scho­len in Gui­nee-Bis­sau.


SOS Kin­der­dor­pen biedt kans­ar­me kin­de­ren in ont­wik­ke­lings­lan­den een vei­li­ge en lief­de­vol­le familie, zorg, on­der­wijs en voe­ding

 

Do­neert u ook?